Contract


Contractul Standard de Prestări Servicii de Mică Publicitate

Data ultimei revizii: 11/07/2018

 

 

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 

SC MEDIA SUD EUROPA SA - ÎN INSOLVENȚĂ cu sediul social în str. Cristian Popisteanu nr. 2-4, sector 1, București, telefon +40251.413.100, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8459/2001, cod unic de înregistrare RO6313740, reprezentată legal de către administrator Seinea Marius, în calitate de calitate de FURNIZOR

 

și

Dumneavoastră, în calitate de CLIENT

 

au convenit să încheie prezentul contract de prestări servicii de mică publicitate, cu respectarea următoarelor clauze:

 

2. DEFINIȚII

 

2.1. În prezentul Contract, următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a)   Contract– este actul juridic ce reprezintă acordul de voință al celor două părți, dintre care o parte are calitatea de Furnizor și cealaltă parte are calitatea de Client; Contractul cuprinde condițiile de contractare, anexele și orice alte documente la care se face referire în acest document;

b)   Prețul Contractului– reprezintă prețul plătibil Furnizorului de către Client, care va fi informat cu privire la preț în momentul solicitării Serviciului.

c)   Condiții de plată– reprezintă condițiile de plată prevăzute la art. “Condiții de plată” din prezentul Contract.

d)   Servicii– reprezintă serviciile prestate de Furnizor Clientului, așa cum sunt prevăzute în prezentul Contract.

e)   Informațiile Clientului– înseamnă toate informațiile furnizate de către Client sau în numele acestuia către Furnizor, care sunt utilizate de către Furnizor în legătură cu Serviciile oferite.

f)     Datele Personale ale Clientului– reprezintă orice date personale care sunt prelucrate de către Furnizor, în numele Clientului, în legătură cu acest Contract.

g)   Date cu Caracter Personal– se referă la orice date cu caracter personal în sensul dat de Regulamentul General privind Protecția Datelor – Regulamentul (UE) 2016/679 („GDPR”)

h)   Legile privind Protecția Datelor– reprezintă toate legile aplicabile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

i)     Evenimentul de Forță Majoră– înseamnă un eveniment sau o serie de evenimente conexe, care nu se află sub controlul rezonabil al părții afectate (inclusiv eșecurile internetului sau ale oricărei rețele publice de telecomunicații, atacurile cibernetice, atacurile tip DoS (Denial of Service), infectarea infrastructurii IT, virușii sau alte tipuri de atacuri software, incidente energetice, dispute industriale care afectează orice Parte, modificări ale legilor, dezastre, explozii, incendii, inundații, revolte, atacuri teroriste sau războaie).

j)     Platforma Online– reprezintă pagina de internet anunturi.gds.ro, incluzând orice secțiune sau subpagină a acesteia, al cărei administrator este Furnizorul, dedicată postării anunțurilor de mică publicitate.

k)   Anunț– orice informație introdusă de Client în Platforma Online sau divulgată de către Client personalului Furnizorului la oricare din sediile/punctele de lucru ale Furnizorului, pentru prestarea Serviciilor alese de Client și furnizate de către Furnizor.

l)     Contul Clientului– reprezintă o înregistrare informatică personalizată, creată de Furnizor pentru Client, cu scopul de a utiliza Serviciile prestate de Furnizor și de a colecta, arhiva în acest scop  sau pentru scopuri statistice informațiil necesare.

m)  Operator– reprezintă o persoană special instruită de către Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor Clientului.

 

 

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

3.1. Obiectul prezentului Contract constă în prestarea de către Furnizor a unuia sau mai multor servicii de mică publicitate în ziarele/revistele Furnizorului și pe site-urile web ale acestuia.

3.3.2. Lista Serviciilor ce pot fi furnizate de către Furnizor ca urmare a acordului de voință al Clientului:

 

4. DURATA CONTRACTULUI

 

4.1. Durata Contractului reprezintă durata de prestare a Serviciilor pentru care optează Clientul, conform formularului electronic de înscriere și publicare al anunțului sau a formularului tipărit și semnat de către Client la sediile/punctele de lucru ale Companiei.

 

5. PREȚUL CONTRACTULUI

 

5.1. Pentru Serviciile ce vor fi furnizate de Furnizor, Clientul se obligă să plătească Furnizorului prețul datorat, conform listei de prețuri.

5.2. Furnizorul are dreptul să modifice, în orice moment, în mod unilateral lista de prețuri, cu respectarea prezentului Contract.

 

 

 

 

6. CONDIȚII DE PLATĂ

 

6.1. Prețul Serviciilor prestate de Furnizor, vor fi plătite de către Client în avans, cash la sediile/punctele de lucru ale Furnizorului, sau prin orice alt mijloc de plată pus la dispoziție de către Furnizor Clientului, cel tărziu la data prevăzută pentru începerea Serviciilor.

6.2. Pentru orice întârzieri de plată, Furnizorul poate percepe penalități de 0.1% pe zi de întârziere din totalul sumei restante, până la data achitării integrale a sumei restante. În aceste condiții, Contul online al Clientul va putea fi dezactivat sau șters, fără a fi afectate alte drepturi ale Furnizorului.

 

7. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

7.1. Clientul garantează Furnizorului că are dreptul legal de a dezvălui toate Datele Personale pe care acesta le dezvăluie Furnizorului în temeiul sau în legătură cu acest Contract.

7.2. Clientul va furniza Furnizorului, iar Furnizorul va procesa doar Datele Personale ale Clientului necesare pentru executarea acestui Contract.

7.3. Furnizorul va procesa Datele Personale ale Clientului numai în scopul executării acestui Contract.

7.4. Fără a aduce atingere oricăror altor prevederi ale prezentului Contract, Furnizorul poate procesa Datele Personale ale Clientului dacă și în măsura în care Furnizorul este obligat să facă acest lucru prin legea aplicabilă sau în scopuri de arhivare sau statistice.

7.5. Furnizorul se obligă să autorizeze, pentru realizarea serviciilor prevăzute în Contract, inclusiv pentru procesarea Datelor Personale ale Clientului, persoane care s-au angajat să păstreze confidențialitatea sau că au obligația legală de confidențialitate corespunzătoare.

7.6. Furnizorul pune în aplicare, măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel adecvat de securitate pentru Datele Personale ale Clientului.

 

8. CONFIDENȚIALITATE

 

8.1. Furnizorul poate dezvălui Informațiile Clientului ofițerilor, angajaților, consilierilor profesioniști, agenților și subcontractanților care au nevoie să aibă acces la Informațiile Clientului pentru îndeplinirea activitaților sau pentru îndeplinirea obiectului și prevederilor prezentului Contract și care sunt obligați printr-un acord scris sau obligație profesională de a proteja confidențialitatea Informațiilor Clientului.

8.2. Acest articol nu impune Furnizorului nici o obligație în ceea ce privește Informațiile Clientului dacă:

a)   sunt cunoscute Furnizorului înainte de divulgarea acestora în temeiul prezentului Contract și nu fac obiectul nici unei alte obligații de confidențialitate,

b)   sunt sau devin cunoscute public cu sau fără sprijinul Clientului,

c)   sunt obținute de Furnizor de la o parte terță în situațiile în care Furnizorul nu are niciun motiv să creadă că a fost încălcată o obligație de confidențialitate.

8.3. Restricțiile din acest articol nu se aplică în măsura în care orice Informație a Clientului trebuie să fie dezvăluită prin lege sau reglementare sau prin orice ordin sau cerere judiciară sau guvernamentală.

 

9. CONȚINUTUL ANUNȚURILOR

 

9.1. Clientul este în exclusivitate responsabil pentru conținutul Anunțurilor proprii și suportă consecintele acestora. Furnizorul nu controlează, ci doar monitorizează conținutul Anunțurilor și nu garantează acuratețea, integritatea și calitatea acestui continut.

9.2. Preluarea și republicarea anunțurilor - atât online cât și în altă formă se poate face numai cu acordul scris al Furnizorului.

9.3. Furnizorul poate șterge orice anunț sau mesaj, fără nici o notificare sau justificare prealabilă sau ulterioară. Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza calitatea de membru, din inițiativa sa exclusivă, Clientului care încalcă regulile menționate mai jos.

9.4. Clientul Serviciilor oferite de Furnizor este de acord:

 1. Să adauge Anunțuri numai în categoriile corespunzătoare. În cazul în care categoria nu există, să adauge anunțul în categoria "Diverse";
 2. În cazul Anunțurilor afișate pe Platforma Online, să includă numai imagini care reprezintă produsul oferit fără sigla unei anumite firme;
 3. conținutul Anunțului, inclusiv al fotografiilor atașate acestuia, nu poate încălca prevederile legii, drepturile terțelor persoane (inclusiv drepturile de proprietate intelectuală şi dreptul la viaţă privată), bunele practici și dispozițiile acestui Contract;
 4. să nu adauge anunțuri, comentarii sau alt tip de mesaje cu conținut ilegal, defăimător, ofensator, amenințător, abuziv, vulgar, obscen, sau care afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau sunt în alt mod ofensatoare;
 5. să nu intimideze, ofenseze sau rănească minorii în orice mod;
 6. să nu pretindă că sunt o altă persoană sau instituție, reprezentant al Furnizorului, sau să afirme sau indice în mod fals afilierea cu o anumită persoană sau instituție;
 7. să nu falsifice datele de identificare, sau să le manipuleze în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul Anunțului;
 8. să nu transmită conținut pentru care nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate);
 9. să nu transmită conținut care încalcă patente sau mărci protejate, secrete comerciale, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terț;
 10. să nu transmită publicitate, materiale promoționale, "junk mail", "spam", scrisori în lanț, scheme piramidale, MLM, sau orice altă formă de solicitări, cu excepția porțiunilor din Serviciu care sunt formate cu acest scop;
 11. să nu transmită conținut care conține viruși sau orice alt tip de cod, fișiere, sau programe care sunt create să distrugă, să întrerupă sau să limiteze funcționarea oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicații;
 12. să nu încalce, în mod intenționat sau nu, orice lege locală, națională sau internațională, inclusiv, dar nu limitat la, orice regulament care are valoare de lege;
 13. să nu colecteze sau depoziteze date personale despre ceilalți membri utilizatori ai serviciilor paginii web;
 14. să nu se înregistreze sub mai multe nume de Client în cadrul paginii web;
 15. să nu posteze Anunțuri cu imagini indecente, pornografice sau care care conțin nuditate;

9.5. În cazul în care Clientul va încuraja, în orice fel, comportamente vizate de legea penală sau care pot antrena răspunderea civilă delictuală, sau în cazul în care va săvârși asemenea fapte, precum și în cazul în care va încălca în orice alt fel legile în vigoare, Furnizorul își rezervă dreptul de a lua măsurile pe care le consideră de cuviință, inclusiv de a colabora cu autoritățile pentru cercetarea faptelor Clientului.

 

10. MODERAREA. MODIFICĂRI ȘI ÎNCETĂRI ALE SERVICIILOR

 

10.1. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, sau de a întrerupe, temporar sau permanent, Serviciile puse la dispoziție (în totalitate sau numai în parte), cu sau fără o notificare prealabilă. Clientul este de acord că Furnizorul nu este răspunzător față de Client sau orice terță parte pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciilor disponibile și nu poate cere despăgubiri sub nici o formă pentru aceste motive. Furnizorul poate bloca Contul sau înceta oferirea Serviciilor, poate șterge sau dezactiva orice conținut din cadrul Serviciilor, în cazul în care consideră că un Client a violat sau nu a acționat conform cu litera sau spiritul acestui Contract.

10.2. Orice Anunț poate fi verificat de către Furnizor, iar Anunțurile care nu respectă acest Contract sau prevederile Termenilor și Condițiilor de pe site vor fi refuzate şi/sau șterse în cel mai scurt timp posibil.

10.3. Cu scopul de a crește eficacitatea Anunțului, Furnizorul are dreptul de a edita și completa parametrii acestuia.

 

11. PRINCIPII LEGATE DE PLATFORMA ONLINE

 

11.1. Serviciul prestat în cadrul Platformei Online constă în a oferi Clientului posibilitatea de a stoca temporar, gratuit sau contra cost, Anunțurile pe server și de a le publica pe Platforma Online.

11.2. Clientul este de acord ca Furnizorul să utilizeze Anunțul sau anumite elemente ale Anunțului, de asemenea, după încheierea postării Anunțului, pe pagina sa de internet și în materialele publicitare ale Platformei Online, precum și pe alte platforme ale sale. În cazul în care se publică anumite elemente ale Anunțului, nu vor fi dezvăluite datele de contact ale Clientului.

11.3. Pentru postarea Anunțurilor, este necesară completarea corectă a formularului electronic pentru adăugarea Anunțului, conform instrucțiunilor indicate în formular.

11.4. Din momentul creării Contului şi al acceptării Termenilor și Condițiilor generale de pe site de către Client, se încheie un contract între Client și Furnizor, al cărui obiect este prestarea Serviciilor oferite de Furnizor, în condițiile specificate inclusiv în prezentul Contract. 

11.5. Utilizarea Platformei Online necesită îndeplinirea de către Client a următoarelor condiții:

a)   înregistrarea corectă a Contului;

b)   acceptarea online a Termenilor și Condițiilor de pe site şi acceptarea conținutului acestui Contract de către Client;

c)   rezultatul pozitiv privind verificarea Informațiilor Clientului, efectuată de Furnizor;

11.6. Clientul este obligat să își actualizeze de fiecare dată când este cazul datele cu caracter personal incluse în setările Contului Clientului.

11.7. Întregul conţinut al Platformei Online, incluzând, dar fără a se limita la, texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum şi orice alte date şi aplicaţii, sunt proprietatea Furnizorul si/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor, cu modificările şi completările ulterioare şi tuturor celorlalte legi în vigoare privind drepturile de proprietate intelectuală.

 

12. RĂSPUNDERE

 

12.1. Este răspunderea integrală a Clientului ca orice Anunț postat de acesta să nu încalce prevederile legii și regulile prevăzute în Contract. De asemenea, Clientul este singurul responsabil de conformitatea conținutului Anunțului cu starea de fapt și juridică reală a Anunţului.

12.2. Furnizorul nu va avea nici o răspundere pentru conținutul Anunțurilor, pentru comportamentul Clientului și pentru corectitudinea sau acuratețea Anunțurilor formulate.

12.3. În toate cazurile, răspunderea Furnizorului pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a Serviciilor este limitată la valoarea sumelor plătite efectiv de Client ca şi contravaloare a prestării Serviciilor. Cu titlu de excepție, pentru situațiile de neexecutare sau executare necorespunzătoare a Contractului de către Furnizor ca urmare a nefuncționării Platformei Online din cauze de natura tehnică (cu excepția cazului fortuit și a forței majore), Clientul va beneficia de o extindere a perioadei contractuale cu perioada aferentă nefuncționării platformelor pentru situațiile mentionate.

 

13. REZILIEREA CONTRACTULUI

 

13.1. Furnizorul are dreptul de a suspenda temporar, cu efect imediat, furnizarea oricărui Serviciu şi/sau de a declara reziliat imediat, fără termen de remediere şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti, Contractul încheiat cu orice Client şi de a-i dezactiva Contul în cazul în care acesta încalcă dispozițiile Contractului.

 

14. RECLAMAȚII

 

14.1. Clientul are dreptul să reclame executarea necorespunzătoare de către Furnizor a Serviciilor într-un termen de maxim 3 zile de la postarea Anunțului.

14.2. Reclamațiile vor fi comunicate către Furnizor prin intermediul formularului de contact disponibil pe Platforma Online sau în scris la adresa sediului sau a punctelor de lucru ale Furnizorului.

14.3. Reclamațiile vor fi analizate în cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii lor.

 

 

 

15. FORȚA MAJORĂ

 

15.1. Părțile prezentului contract nu vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care le incumbă in baza prezentului Contract, dacă neexecutarea obligației respective a fost urmarea unui Eveniment de Forță majoră.

15.2. Partea care invocă un Eveniment de Forță Majoră este obligată să-i aducă la cunoştinţa celeilalte părţi în cel mult 5 (cinci) zile de la producerea acestuia şi să probeze aceasta prin documente justificative emise de autorităţile legale competente. 

15.3. Partea contractantă care a fost obligată/impiedicată să-şi execute obligaţiile datorită unui Eveniment de Forță Majoră, după încetarea acestuia, va trebui să-şi reia îndeplinirea obligaţiilor decurgând din prezentul Contract.

15.4. Dacă Evenimentul de Forță Majoră durează mai mult de 30 de zile, prezentul contract se consideră încetat de drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

15.5. Aplicarea prezentului Contract va fi suspendată în perioada de acţiune a Forţei Majore sau cazului fortuit, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

 

 

 

16. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

 

16.1. Raportul juridic dintre Furnizor şi Partener se supun legilor române. Orice litigiu între părţi va fi soluționat de instanțele de judecată competente.

 

17. DISPOZIȚII FINALE

 

17.1. Clientul declară că a citit şi a înţeles prevederile prezentului Contract și ale anexei şi acceptă să fie supus obligaţiilor derivând din acestea.

17.2. Prezentul Contract a fost încheiat la data la care a fost acceptat de către Client, conform datei la care Clientul utilizează Serviciile Furnizorului.